I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti GFCH, spol. s r. o., , IČO: 00614521, so sídlom Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 122/L ako prevádzkovateľa a návštevníka našej webstránky, zákazníka alebo obchodného partnera ako dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte aj ako „zákon na ochranu osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej v texte aj ako „nariadenie o ochrane údajov“).

2. Ich účelom je poskytnúť Vám jasne, prehľadne, stručne a zrozumiteľne informácie o tom, ako je s Vašimi osobnými údajmi nakladané a oboznámiť Vás s Vašimi právami, ktoré môžete uplatniť na ochranu Vašich osobných údajov.

II. PREVÁDZKOVATEĽ

1. Pri poskytovaní našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľom, ktorý spracováva Vaše osobné údaje, je naša spoločnosť GFCH, spol. s r. o., , IČO: 00614521, so sídlom Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Žilina, Slovenská republika zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vl.č. 122/L (ďalej v texte aj ako „prevádzkovateľ“, „naša spoločnosť“ alebo „spoločnosť“).

2. Naše kontaktné údaje sú nasl. :
a) adresa: Vojtecha Tvrdého 12, 010 01 Žilina, Slovenská republika
b) email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

III. ZDROJ, DÔVOD, ÚČEL A ROZSAH SPRACOVÁVANIA

1. Spracúvame len tie Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to osobne, písomne, elektronicky prostredníctvom emailu alebo webstránky www.gfch.sk. Sú to nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko
b) dátum narodenia alebo rodné číslo
c) adresa
d) emailová adresa
e) telefonický kontakt
f) platobné údaje vzniknuté na základe zmluvy súvisiace identifikáciou predmetu plnenia a/alebo spôsobom úhrady za poskytované služby (číslo účtu, cena a pod. informácie o kreditnej karte)
g) online identifikátory, IP adresa príp. iné online údaje prostredníctvom cookies.
(ďalej v texte aj ako „osobné údaje“).

2. Vaše osobné údaje spracovávame za účelom uzatvorenia zmluvy s vami a plnenia povinností ktoré nám zo vzťahu medzi nami vyplývajú nasl. :
a) uzatvorenie zmluvy
b) komunikácia so zákazníkom / obchodným partnerom ohľadom plnenia zmluvných povinností
c) poskytnutie plnenia podľa zmluvy
d) vystavenie daňového dokladu alebo zúčtovanie vystaveného daňového dokladu na zaplatenie dohodnutej ceny
e) vybavenie prípadných uplatňovaných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, napr. nároky na odstránenie vád, náhradu škody a pod.
f) evidencia v databáze objednávok/zákazníkov/vykonaných služieb/spôsobu vybavenia uplatnených nárokov
g) tvorba štatistík, meranie návštevnosti a cielenie reklamy prostredníctvom cookies

3. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika, vždy len na daný účel a z konkrétneho právneho dôvodu. Záleží nám na ich ochrane a na Vašej dôvere a preto pristupujeme k Vašim osobným údajom citlivo s maximálnou možnou starostlivosťou.

4. Osobné údaje pre účely v bode 2 článku III. písm. a) až f) týchto zásad spracúvame, pretože je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s Vami (podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov) a z dôvodu, že je to nevyhnuté na plnenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, napr. pre vedenie účtovníctva (podľa §13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov. Pokiaľ by ste nám neposkytli svoje osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu,  poskytnúť si navzájom požadované plnenie a plniť povinnosti z nej vyplývajúce. Spracúvanie osobných údajov je v tejto súvislosti nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník /obchodný partner alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti zákazníka/obchodného partnera a na plnenie súvisiacich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

5. Osobné údaje pre účely v bode 2 článku III. písm. g) týchto zásad spracúvame (podľa §13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov) len na základe Vášho súhlasu.

7. Zaškrtnutím políčka v sekcii nastavenie cookies nám môžete výslovne udeliť súhlas s použitím štatistických a marketingových cookies na účely tvorba štatistík, meranie návštevnosti a cielenie reklamy.

8. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

9. Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame po dobu potrebnú na plnenie zmluvy, plnenie povinností z nej vyplývajúcich a trvania nárokov z nej vyplývajúcich (napr. premlčanie, zodpovednosť za škodu) alebo do odvolania Vášho súhlasu, pokiaľ bod udelený. Maximálne však uchovávame Vaše údaje po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia , t.j. po dobu splnenia povinnosti archivovať účtovné doklady. Po uplynutí tejto doby Vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

IV. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE, CEZHRANIČNÝ PRENOS A PRÍJEMCOVIA

1. V našom prostredí nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu o Vašich osobných údajoch, vrátane profilovania. O Vašich údajoch sa rozhoduje vždy jednotlivo osobne.

2. Tretím osobám Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom splnenia našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, a to napr. poskytnutie údaje orgánom verejnej moci. Takýmito príjemcami sú napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov a pod.).

3. V niektorých prípadoch poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje obchodným spoločnostiam, ktoré pre nás zabezpečujú nevyhnutné služby, a to napr. vedenie účtovníctva,  správa webu a hosting webu, služby spojené s cloudovým úložiskom.

4. V prípade, že nás kontaktujete cez sociálne siete Facebook, Instagram a internetové platformy ako napr. Youtube, k príjemcov vašich osobných údajov budú patriť aj spoločnosti prevádzkujúce tieto siete a platformy - spoločnosti Facebook Inc. a Linkedln Corporation. Pokiaľ nám na našej webovej stránke udelíte súhlas s používaním štatistických a marketingových cookies, príjemcom sú aj spoločnosti, ktoré tieto online nástroje poskytujú - spoločnosti Facebook Inc. a Google LLC.

5. Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácii štandardne neuskutočňujeme. Ak sa však rozhodnete, že:
a) udelíte súhlas s ukladaním štatistických a marketingových cookies, budú Vaše údaje poskytované spoločnostiam Google LLC a Facebook Inc. Sídliacim v USA, ktoré používame na meranie návštevnosti a aktivity na webovej stránke,
b) budete s nami komunikovať cez sociálne siete Facebook a Instagram, budú Vaše údaje poskytované spoločnosti Facebook Inc. sídliacej v USA, ktorá je prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram.

6. Vzťahy s obchodnými spoločnosťami a tretími stranami sú zabezpečené zmluvami alebo doložkami, podľa ktorých sa zmluvné strany zaviazali prijať adekvátne primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a postupujú súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.

V. POUŽÍVANIE COOKIES

1. Na našej webstránke používame cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktorý sú odoslané spolu so stránkami našej webstránky a uložené Vaším prehliadačom na Vašom zariadení. Informácie, ktoré uložili, môžu byť pri ďalšej návšteve internetu vrátené na náš server alebo servery tretích strán. Sú používané webovými stránkami na zabezpečenie alebo zlepšenie funkčnosti stránky, sprístupňovanie obsahu iných stránok, štatistické zisťovania o používaní webovej stránky, získavanie marketingovo relevantných informácií a tak zefektívnenie našich marketingových aktivít (výber a personalizácia reklám).

2. Všeobecné nastavenie cookies môžete meniť vo Vašom internetovom prehliadači. Cookies cez tento môžete automaticky alebo manuálne vymazať. Môžete tiež zvoliť nastavenie tak, že vždy dostanete správu, keď sa umiestni súbor cookie. Je však potrebné upozorniť, že pri zákaze používania všetkých cookies naša webová stránka nemusí fungovať správne.

3. Funkčné cookies – tieto cookies sú potrebné pre nevyhnutné fungovanie webstránky ako je navigácia a prístup k chráneným oblastiam. Bez týchto cookies webová stránke nemôže riadne fungovať a nie je možné zabezpečiť, aby ste si ju mohli prezerať. Na použitie týchto súborov nepotrebujeme Váš súhlas.

4. Preferenčné cookies – umožňujú prispôsobiť nastavenie stránky Vašim potrebám tým, že si zapamätajú Vaše preferencie napr. zvolený jazyk.

5. Štatistické cookies – zbierajú pre nás informácie o Vašom pohybe na stránke, prihlasovaní a pod.

6. Marketingové cookies – používame na vytvorenie užívateľských profilov, sledovanie vašej aktivity a preferencii s cieľom zobrazovať len reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné.

7. Na našej webstránke môže sú umiestnené aj odkazy na obsahy webových stránok externých poskytovateľov, napr. Google, Facebook, Instagram. Tieto odkazy pracujú s časťami kódov pochádzajúcich od samotných poskytovateľov - spoločností Google LLC a Facebook Inc. Na zobrazenie tohto obsahu a správnu funkcionalitu jeho nástrojov musíte súhlasiť aj s ich pravidlami ochrany osobných údajov a používaním ich cookies. Tieto my nevieme ovplyvniť. Pokiaľ však nebudete zobrazovať ich obsah resp. používať ich funkcie, do zariadenia sa Vám žiadne cookies nenainštalujú.

8. Informácie o tom, ako používame našu webstránku poskytujeme aj tretím stranám- externým poskytovateľom, ktorí nám zabezpečujú nástroje na analýzu a marketing – spoločnosti Google LLC a Facebook Inc. Ak udelíte súhlas na účel ukladania štatistických a marketingových cookies, budú Vaše údaje poskytované aj týmto spoločnostiam Google LLC a Facebook Inc. Sídliacim v USA a teda dôjde k prenosu týchto údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vzťahy s týmito tretími stranami sú zabezpečené zmluvami alebo doložkami, podľa ktorých sa zmluvné strany zaviazali prijať opatrenia adekvátne primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov a postupujú súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a súvisiacich právnych predpisov vrátane medzinárodných právnych predpisov a zmlúv, ktorými je viazaná Slovenská republika.

9. Na používanie cookies okrem funkčných cookies potrebujeme Váš súhlas. Elektronicky zaškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke nám môžete tento súhlas výslovne udeliť.

10. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu. Súhlas odvoláte odškrtnutím políčka pri jednotlivom type cookies na našej webstránke.

11. Pri prvej návšteve našej webovej stánky Vám vyskočí okno s vysvetlením zásad používania cookies a poprosím Vás, aby ste si zvolili Vaše nastavenie súhlasov. Vaše nastavenia môžete pri ktorejkoľvek návšteve našej webstránky zmeniť.

VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

1. Zákazník resp. obchodný partner je povinný poskytnúť nám len pravdivé, správne a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedáte Vy.

2. Máte právo na ochranu svojich osobných údajov. V súvislosti s ochranou svojich osobných údajov môžete od nás požadovať najmä:
a) prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby
b) opravu osobných údajov
c) vymazanie osobných údajov
d) obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) prenos osobných údajov
f) oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia osobných údajov
g) oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Rovnako máte právo:
h) namietať proti spracúvaniu osobných údajov a 
i) odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

3. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom. To znamená získať všetky informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s Vašimi osobnými údajmi - potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, o spracúvaných kategóriách Vašich osobných údajov, účele spracúvania, identifikácii prípadného príjemcu Vašich osobných údajov, dobe uchovávania, informáciu o Vašich právach a pod. Pre získanie týchto informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

4. Máte právo na opravu svojich osobných údajov. Snažíme sa Vaše údaje uchovávať v presnej a aktuálnej podobe. V prípade, že máme nesprávne alebo neaktuálne údaje, máte právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo aktualizáciu.

5. Máte právo na výmaz svojich osobných údajov. Ak sú na to splnené zákonom stanovené podmienky, napr. pokiaľ už netrvá účel, na ktorý ste osobné údaje poskytli alebo ste odvolali svoj súhlas alebo spôsob spracúvania je nezákonný, máte právo požiadať o úplný výmaz Vašich osobných údajov.

6. Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov počas špecifického obdobia stanoveného zákonom, napr. potrebného na overenie správnosti osobných údajov, počas obdobia potrebného na uplatnenie Vášho právneho nároku ak už netrvá účel, na ktorý ste osobné údaje poskytli, pokiaľ spôsob spracúvania nebol v súlade so zákonom, ak namietate vymazanie osobných údajov.

7. Máte právo na prenos svojich osobných údajov. Môžete nás požiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto si môžete preniesť k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

8. Máte právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Máte právo namietať nevyhnutné spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov,  vrátane profilovania v rozsahu, v akom s tým súvisí. Pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, nesmieme Vaše osobné údaje spracúvať.

9. Máte osobitne právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, nesmieme ďalej Vaše osobné údaje na účel priameho marketingu spracúvať.

10. Pokiaľ nám udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek bez udávania dôvodu svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

11. Ak sa domnievate, že ste priamo dotknutý na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 https://dataprotection.gov.sk/uoou/, kontakt tel. +421 /2 3231 3214, +421 /2 3231 3249, mail
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

12. U nás si môžete svoje práva uplatniť tak, že nás bude kontaktovať:
a) listom na adresu sídla
b) elektronicky emailom na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
c) vypnutím konkrétneho typu cookies odškrtnutím políčka na našej webovej stránke www.gfch.sk v sekcii nastavenie cookies.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na našom webovom sídle.

2. Elektronicky odoslaním kontaktného formulára/ emailu alebo osobne podpisom zmluvy potvrdzujete, že ste boli oboznámení s týmito zásadami ochrany osobných údajov a používania cookies a so svojimi právami, že tieto Vám boli podané v jasnej, stručnej a zrozumiteľnej a dostupnej forme, že ste si vedomí, že tieto zásady predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi nami uzatvorenej a že ste svoje osobné poskytli dobrovoľne.

3. V prípade, že ste sa rozhodli udeliť nám svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov na účely na základe Vášho súhlasu zaškrtnutím osobitného políčka tiež potvrdzujete, že Váš súhlas ste udelili dobrovoľne.