• Zhotovenie železobetónovej krytej skládky kalu na ČOV Streženice a ČOV H. Hríčov.
 • Rekonštrukcie vodojemov – stavebné a strojnotechnologické úpravy v okrese Bytča, Žilina a Martin
 • V rámci budovania verejnej kanalizácie Rajec výstavba stavebnej časti novej ČOV, splaškovej a dažďovej kanalizácie.
 • Výstavba nového vodojemu v okrese Turčianske Teplice – stavebné a strojnotechnologické úpravy
 • Vybudovanie tras vodovodov a kanalizácii rámci Žilinského kraja.
 • Rekonštrukcia telocvične v Rajci.
 • Obnova bytového domu v Bytči na Thurzovej ulici.
 • Hasička zbrojnica Varín.
 • Zhotovenie regeneračných nádrží (ČOV Topoľčany) a dosadzovaných nádrží (ČOV Partizánske) na ČOV SEVER
 • Rekonštrukcia vodovodu II. etapa pre VTSÚ ZÁHORIE
 • Odstránenie povrchovej vrstvy pôdy (skrývky) a zasypanie kanála v obci Kamenín.
 • Stavebné úpravy na poľnohospodárskom družstve Jasenové.